Warunki Dostępu Premium

Warunki Dostępu Premium

Art. 1
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej jako „Warunki”, określa zasady uzyskiwania Dostępu Premium w ramach Usługi świadczonej przez Spółkę.
 2. Wszystkie pojęcia stosowane w Warunkach, należy rozumieć tak, jak zdefiniowane lub stosowane są w Regulaminie usługi SpeedAlarm. Akceptując Warunki, Użytkownik akceptuje jednocześnie postanowienia Regulaminu usługi SpeedAlarm.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Warunkach Dostępu Premium należy stosować postanowienia Regulaminu usługi SpeedAlarm.
 4. Przedmiotem Usługi jest Dostęp Premium, w zakresie którego usługobiorca uzyskuje pełny, całodobowy dostęp do Usługi, w tym do wszystkich Informacji Drogowych dostępnych w SpeedAlarm na warunkach zgodnych z wybraną przez Użytkownika ofertą Spółki obejmującą cenę i okres jej świadczenia.
 5. Usługa jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 wraz z późniejszymi zmianami).
Art. 2
 1. Użytkownik aktywuje Usługę podając w formularzu na stronie internetowej numer telefonu komórkowego, na którym chce aktywować Usługę oraz wnosząc jednorazową opłatę, według aktualnego cennika, za pośrednictwem jednej z dostępnych na stronie internetowej metod płatności.
 2. Usługa aktywowana jest dla wskazanego numeru telefonu GSM.
 3. Aktywacja Usługi jednoznaczna jest z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, której warunki określa Regulamin usługi SpeedAlarm.
 4. Usługa dostępna jest za pośrednictwem Aplikacji Użytkownika niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty na koncie Spółki.
Art. 3
 1. Dostęp Premium udzielony jest na okres 1 miesiąca, 1 roku lub 2 lat.
 2. W przypadku zaprzestania działalności polegającej na świadczeniu Usługi, Spółka zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy łączącej Użytkownika ze Spółką, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. O rozwiązaniu umowy Użytkownik zostanie powiadomiony przy pomocy bezpłatnej wiadomości SMS. W takim przypadku część opłaty proporcjonalna do niewykorzystanego okresu dostępu do Usługi zostanie Użytkownikowi zwrócona w ten sam sposób, w jaki wniósł opłatę przy aktywacji Usługi.
 3. Użytkownik może rozwiązać Umowę z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. W takim przypadku, za okres, w którym Użytkownik miał dostęp do Usługi, naliczona zostanie należność będąca iloczynem ceny dostępu miesięcznego w dniu aktywacji Usługi oraz liczby miesięcy, które upłynęły od dnia aktywacji Usługi.
Art. 4
 1. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego dokumentu a postanowieniami "Regulaminu usługi SpeedAlarm", postanowienia Warunków są rozstrzygające.
 2. Odnośniki umieszczone w wersji elektronicznej Regulaminu, w tym załączników, mają na celu jedynie ułatwienie poruszania się po stronach internetowych Spółki.