Regulamin usługi "Subskrypcja SpeedAlarm w promocji za 4 zł netto"

Regulamin usługi "Subskrypcja SpeedAlarm w promocji za 4 zł netto"

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") dotyczy zasad korzystania z usługi telekomunikacyjnej SMS MT (nazywanej dalej "Serwisem MT") oraz usługi "Subskrypcja SpeedAlarm w promocji za 4 zł netto miesięcznie" (nazywanej dalej "Usługą"), stanowiącą "dodatkowe świadczenie" w rozumieniu art. 64 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004, Dz. U. z 2004 roku, Nr 171, poz. 1800 wraz z późniejszymi zmianami.
2.Organizatorem Usługi jest Binartech. Przez "Binartech" należy rozumieć Binartech sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, pod adresem: ul. Kowalska 1, 45-588 Opole, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Opolu - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000419903, o numerze NIP: 991-036-24-14 oraz numerze REGON: 160081900.
3.Serwis MT oraz Usługa dostępne są dla abonentów (zwanych dalej "Abonentami") sieci następujących operatorów telekomunikacyjnych: Polkomtel S.A (zwany dalej "Plus"), PTK Centertel Sp. z o.o. (zwany dalej "Orange"), Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (zwany dalej "T-Mobile") oraz P4 Sp. z o.o. (zwany dalej "Play"), zwanych dalej "Operatorami".
4.Usługi telekomunikacyjne w zakresie Serwisu MT świadczy na rzecz Abonenta Operator.
5.Aktywacja Usługi oraz Serwisu MT następuje po wysłaniu przez Abonenta wiadomości SMS o treści START SALARM na numer 60455. Aktywacyjną wiadomość SMS określoną wyżej można również wysłać korzystając z odpowiedniej funkcji aplikacji SpeedAlarm. Wiadomość aktywacyjna w sieciach operatorów Plus, Orange oraz Play jest bezpłatna. W sieci operatora T-Mobile, wysłanie wiadomości aktywacyjnej kosztuje tyle, co zwykłej wiadomości SMS.
6.Dokonując aktywacji Usługi oraz Serwisu MT Abonent oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść.
7.W ramach Usługi, raz w miesiącu, Abonent otrzymuje wiadomość SMS MT potwierdzającą aktywność Usługi oraz z informacjami na temat wprowadzonych przez użytkowników systemu SpeedAlarm informacji drogowych. Każdorazowe odebranie wiadomości SMS MT wiąże się z naliczeniem przez Operatora opłaty w wysokości 4 zł netto + podatek VAT wg aktualnej stawki podstawowej (tzn. dla VAT 22% - 4,88 zł, dla VAT 23% - 4,92 zł, dla VAT 24% - 4,96 zł, dla VAT 25% - 5,00 zł).
8.W ramach Usługi, po każdym odebraniu SMS-a o którym mowa w ust. 7, na numerze telefonu na którym aktywna jest Usługa, Abonent otrzymuje również miesiąc Dostępu Premium do usługi SpeedAlarm (nazywanej "SpeedAlarm"), w zakresie którego uzyskuje pełny, całodobowy dostęp do SpeedAlarm, w tym do wszystkich Informacji Drogowych dostępnych w SpeedAlarm.
9.Zasady korzystania ze SpeedAlarm, w tym minimalne wymagania techniczne, zawarte są w "Regulaminie Usługi SpeedAlarm" dostępnym pod adresem http://www.speedalarm.pl/regulamin/. Wszystkie kwestie dotyczące Usługi, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, reguluje wspomniany "Regulamin Usługi SpeedAlarm". Aktywując Usługę, Abonent oświadcza, że zapoznał się z "Regulaminem Usługi SpeedAlarm" i akceptuje jego postanowienia.
10.W ramach Usługi, Abonent zgadza się również otrzymywać bezpłatne, zwrotne wiadomości SMS z informacjami o zgłoszeniach użytkowników SpeedAlarm, ze statystykami dotyczącymi aktywności użytkowników w SpeedAlarm, informacjami drogowymi oraz informacjami na temat zmian i nowych funkcji SpeedAlarm.
11.Usługa oraz Serwis MT są aktywowane na czas nieokreślony i pozostają aktywne do czasu ich deaktywacji przez Abonenta.
12.Deaktywacji Usługi można dokonać w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości SMS o treści STOP SALARM na numer 60455. Deaktywacyjną wiadomość SMS określoną wyżej można również wysłać korzystając z odpowiedniej funkcji aplikacji SpeedAlarm. Wiadomość deaktywacyjna w sieciach operatorów Plus, Orange oraz Play jest bezpłatna. W sieci operatora T-Mobile, wysłanie wiadomości deaktywacyjnej kosztuje tyle, co zwykłej wiadomości SMS.
13.Po deaktywacji Usługi oraz Serwisu MT, konto Abonenta nie będzie obciążane opłatami.
14.Wiadomość SMS aktywująca i deaktywująca Usługę może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM Abonenta zamawiającego lub deaktywującego daną Usługę. Usługa jest ściśle związana z numerem telefonu, z którego była aktywowana.
15.Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania SMS MT, o którym mowa w ust. 7, oraz w przypadku Abonentów korzystających z kart typu "prepaid", posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.
16.Aby złożyć reklamację dotyczącą Usługi lub zasięgnąć dodatkowych informacji, należy się kontaktować za pośrednictwem adresu email bok@speedalarm.pl lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej http://www.speedalarm.pl/pomoc
17.Informacji na temat działania Serwisu MT o numerze 60455 można zasięgnąć również pod numerem infolinii +48 22 312 18 52. Infolinia nie należy do Binartech – nie udziela więc informacji nt. Usługi oraz nie przyjmuje zgłoszeń reklamacyjnych.
18.Osoba fizyczna korzystająca z Usługi oraz Serwisu MT musi być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
19.Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.