Regulamin usługi "Subskrypcja SpeedAlarm za 2 zł netto"

Regulamin usługi "Subskrypcja SpeedAlarm za 2 zł netto"

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") dotyczy zasad korzystania z usługi "Subskrypcja SpeedAlarm za 2 zł netto" (zwanej dalej "Usługą"), świadczonej za pośrednictwem multimedialnego serwisu SMS MT (zwanego dalej "Serwisem").
2.Organizatorem Usługi jest Binartech sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, pod adresem: ul. Kowalska 1, 45-588 Opole, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Opolu - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000419903, o numerze NIP: 991-036-24-14 oraz numerze REGON: 160081900, zwana dalej "Binartech".
3.Usługa dostępna jest dla abonentów (zwanych dalej "Abonentami") sieci następujących operatorów telekomunikacyjnych: Polkomtel S.A, PTK Centertel Sp. z o.o., PTC Sp. z o.o. oraz P4 Sp. z o.o., zwanych dalej "Operatorami".
4.Usługi telekomunikacyjne polegające na oferowaniu Serwisu świadczy na rzecz Abonenta Operator.
5.Aktywacja Usługi za pośrednictwem Serwisu następuje po wysłaniu przez Abonenta wiadomości SMS o treści START SA na numer 60222. Aktywacyjną wiadomość SMS określoną wyżej można również wysłać korzystając z odpowiedniej funkcji aplikacji SpeedAlarm. Cena wiadomości aktywacyjnej zależy od aktualnej oferty danego Operatora i zazwyczaj mieści się w przedziale od 0 zł do ok. 0,2 zł brutto.
6.Dokonując aktywacji Usługi, Abonent oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść.
7.W ramach Usługi, raz w tygodniu, ok. godz. 10:00 Abonent otrzyma wiadomość SMS MT z potwierdzeniem aktywności Usługi oraz informacjami dotyczącymi zgłoszonych przez użytkowników systemu SpeedAlarm zagrożeń na drogach. Każdorazowe odebranie wiadomości SMS MT wiąże się z naliczeniem przez Operatora opłaty w wysokości 2 zł netto (tj. 2,46 zł brutto w przypadku stawki VAT 23%).
8.Okres od aktywacji Usługi do otrzymania pierwszej wiadomości SMS MT jest bezpłatny.
9.Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania SMS MT oraz w przypadku Abonentów korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.
10.W ramach Usługi, dodatkowo do otrzymywanej raz w tygodniu płatnej wiadomości SMS MT, o której mowa w pkt. 7, Abonent zgadza się otrzymywać bezpłatne, zwrotne wiadomości SMS z informacjami o zgłoszeniach użytkowników SpeedAlarm, ze statystykami dotyczącymi aktywności użytkowników w SpeedAlarm oraz informacjami handlowymi.
11.W okresie aktywności Usługi, na numerze telefonu na którym aktywna jest Usługa, Abonent ma również pełny Dostęp Całodobowy do usługi SpeedAlarm (zwanej dalej "SpeedAlarm"), której dostawcą jest Binartech i za którą Binartech odpowiada w sposób wyłączny. Zasady korzystania ze SpeedAlarm, w tym minimalne wymagania techniczne, zawarte są w regulaminie dostępnym pod adresem http://www.speedalarm.pl/regulamin/. Korzystając ze SpeedAlarm w ramach aktywnej Usługi Abonent oświadcza, że zapoznał się ze wskazanym wyżej regulaminem SpeedAlarm i akceptuje jego postanowienia.
12.Usługa jest aktywowana na czas nieokreślony i pozostaje aktywna do czasu jej dezaktywacji przez Abonenta.
13.Dezaktywacji Usługi można dokonać w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości SMS o treści STOP SA na numer 60222. Dezaktywacyjną wiadomość SMS określoną wyżej można również wysłać korzystając z odpowiedniej funkcji aplikacji SpeedAlarm. Cena wiadomości dezaktywacyjnej zależy od aktualnej oferty danego Operatora i zazwyczaj mieści się w przedziale od 0 zł do ok. 0,2 zł brutto.
14.Po dezaktywacji Usługi konto Abonenta nie będzie obciążane opłatami z tytułu Usługi.
15.Wiadomość SMS aktywująca i dezaktywująca Usługę może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM Abonenta zamawiającego lub dezaktywującego daną Usługę. Usługa jest ściśle związana z numerem telefonu, z którego była aktywowana.
16.Aby zasięgnąć dodatkowych informacji o Usłudze lub złożyć reklamację dotyczącą Usługi, należy się kontaktować za pośrednictwem numeru infolinii 22-244-40-22, adresu email bok@speedalarm.pl lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej http://www.speedalarm.pl/pomoc
17.Osoba fizyczna korzystająca z Usługi musi być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność od czynności prawnych.