Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Rozdział 1
Postanowienia wstępne

Art. 1
Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej jako Polityka, określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez Spółkę informacji przekazanych przez Użytkowników lub ich dotyczących, a także środki podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych Użytkowników.
Art. 2
Użyte w Polityce określenia oznaczają:
 1. Aplikacja Użytkownika – oprogramowanie instalowane w telefonie komórkowym Użytkownika;
 2. Dane Osobowe – dane mające charakter personalny, obejmujące wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania Użytkownika;
 3. Informacje Drogowe – informacje o sytuacjach, wydarzeniach lub zagrożeniach drogowych dostarczane Użytkownikom z wykorzystaniem telefonii komórkowej,
 4. Inne Dane – dane gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez Spółkę, które nie stanowią Danych Osobowych;
 5. Konto Użytkownika – zbiór danych dotyczących Użytkownika pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację i umożliwiający mu korzystanie z usług świadczonych przez Spółkę;
 6. Spółka – spółka Binartech sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, pod adresem: ul. Kowalska 1, 45-588 Opole, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Opolu - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000419903, o numerze NIP: 991-036-24-14 oraz numerze REGON: 160081900;
 7. Użytkownik – osoba, która zawarła umowę o świadczenie usługi ze Spółką.

Rozdział 2
Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Danych Osobowych oraz Innych Danych

Art. 3
W ramach usług świadczonych przez Spółkę, gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane są następujące Dane Osobowe Użytkownika:
 1. informacje podawane przez Użytkownika lub pozyskiwane automatycznie:
  1. numer telefonu komórkowego;
  2. adres e-mail;
  3. pseudonim Użytkownika;
  4. identyfikator osoby, która zaprosiła Użytkownika do korzystania z usług Spółki;
  5. identyfikator podmiotu, za pośrednictwem którego Użytkownik dowiedział się o istnieniu usług Spółki;
  6. lista kontaktów dostępna w telefonie komórkowym Użytkownika;
  7. informacje na temat modelu, wersji oprogramowania i dostępnych funkcji telefonu komórkowego Użytkownika;
  8. wersja Aplikacji Użytkownika;
  9. data i godzina założenia Konta Użytkownika;
  10. informacje statystyczne dotyczące ilości przebytych przez Użytkownika kilometrów, liczby zapytań o Informacje Drogowe wykonanych przez Aplikację Użytkownika oraz liczby zapytań o wprowadzone przez Użytkownika Informacje Drogowe, wykonanych przez Aplikacje innych Użytkowników;
  11. data, godzina oraz lokalizacja (miejscowość) logowania i wylogowania Użytkownika;
  12. w przypadku wprowadzenia przez Użytkownika Informacji Drogowych, informacje o dacie, godzinie, lokalizacji, prędkości i kierunku jazdy oraz adresie IP Użytkownika;
  13. informacje na temat opłat wniesionych przez Użytkownika: wysokość opłaty, przedmiot opłaty, data i czas transakcji, sposób płatności, status transakcji;
 2. informacje zapamiętywane przez pamięć podręczną RAM i usuwane niezwłocznie po wysłaniu aktualizacji Informacji Drogowych Użytkownikowi, dotyczące stanu Aplikacji Użytkownika, aktualnej lokalizacji, prędkości i kierunku jazdy.
Art. 4
Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:
 1. zapewnienia Użytkownikowi dostępu oraz poprawnego funkcjonowania i bezpieczeństwa usług świadczonych przez Spółkę, jak również poszczególnych funkcji oprogramowania udostępnianego Użytkownikowi przez Spółkę;
 2. badania zadowolenia z jakości usług świadczonych przez Spółkę;
 3. poprawy jakości usług świadczonych przez Spółkę;
 4. rozpatrywania reklamacji;
 5. udzielania odpowiedzi na pytania Użytkowników i uwzględniania ich uwag;
 6. kontaktowania się z Użytkownikiem w celu przekazania informacji dotyczących Konta Użytkownika, zmian w Polityce lub innych regulaminach wydanych przez Spółkę i dotyczących praw i obowiązków Użytkownika oraz innych informacji nie będących informacjami handlowymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 wraz z późniejszymi zmianami);
 7. przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 wraz z późniejszymi zmianami), jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę;
 8. udostępniania Użytkownikowi informacji statystycznych o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. j).
Art. 5
 1. Użytkownik, a także potencjalny Użytkownik, może odmówić podania jakiejkolwiek informacji wymaganej przez Spółkę, jednakże odmowa taka może się wiązać z brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez Spółkę.
 2. Zgoda na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Danych Osobowych jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usług świadczonych przez Spółkę.
 3. Rozpoczynając korzystanie z usług Spółki, Użytkownik akceptuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez Spółkę Danych Osobowych na zasadach i w celach określonych w Polityce.
Art. 6
W toku świadczenia usług Spółka gromadzi, przetwarza i wykorzystuje również Inne Dane w celach statystycznych oraz w celu poprawy jakości świadczonych usług. Do Innych Danych należą w szczególności informacje o błędach w funkcjonowaniu Aplikacji Użytkownika oraz informacje o natężeniu ruchu na poszczególnych odcinkach dróg.
Art. 7
W trakcie korzystania ze stron internetowych Spółki, do Użytkownika mogą być wysyłane pliki, zawierające ciąg znaków, służące do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki internetowej Użytkownika lub stanu sesji Użytkownika na stronie internetowej (pliki cookie). Użytkownik może wyłączyć przyjmowanie tych plików w swojej przeglądarce internetowej, jednak może to spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie stron internetowych Spółki w przeglądarce wykorzystywanej przez Użytkownika.

Rozdział 3
Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Art. 8
 1. Spółka stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę Danych Osobowych, w szczególności zabezpiecza Dane Osobowe przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. W szczególności, w przypadku gdy wymagane jest podanie Danych Osobowych dotyczących płatności, są one przechowywane na serwerach zabezpieczonych przed fizycznym dostępem osób nieupoważnionych oraz przed nieuprawnionym dostępem przez publiczną sieć telekomunikacyjną, przy pomocy metod uwierzytelniania wykorzystujących mechanizmy kryptograficzne.
 3. System informatyczny służący do przetwarzania Danych Osobowych w Spółce spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) pod względem bezpieczeństwa na poziomie wysokim.
Art. 9
Do przetwarzania danych są dopuszczeni wyłącznie pracownicy Spółki, mający odpowiednie upoważnienie.
Art. 10
 1. Spółka udostępnia Dane Osobowe podmiotom innym niż określone w art. 9, w tym innym przedsiębiorstwom, wyłącznie za zgodą Użytkownika lub:
  1. na żądanie uprawnionych instytucji państwowych;
  2. w celu egzekwowania obowiązków Użytkownika wynikających z korzystania z świadczonych usług, wykrywania i zapobiegania próbom oszustwa lub naruszenia bezpieczeństwa lub integralności środków technicznych wykorzystywanych przez Spółkę;
  3. w razie fuzji, przejęcia lub innej formy zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub jego części.
 2. Adres e-mail oraz numer telefonu Użytkownika mogą być przekazane przedsiębiorstwom świadczącym lub pośredniczącym w świadczeniu usług telekomunikacyjnych, w celu należytego świadczenia usług na rzecz Użytkownika, obsługi płatności, komunikacji z Użytkownikiem oraz, jeżeli wyraził on na to zgodę, wysyłania do niego informacji handlowych.

Rozdział 4
Dostęp do Danych Osobowych i ich aktualizacja

Art. 11
 1. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje Dane Osobowe oraz możliwość ich modyfikowania i usuwania z baz danych Spółki.
 2. Usunięcie Danych Osobowych, o którym mowa w ust. 1, może skutkować brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez Spółkę.
 3. Cofnięcie zgody, o której mowa w art. 5 ust. 2 skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez Spółkę.